სტრატეგიული გეგმა

კოლეჯის ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა გამომდინარეობს კოლეჯის მისიიდან; ითვალისწინებს კოლეჯის ხედვასა და  ღირებულებებს. დოკუმენტი შემუშავებულია SWOT ანალიზზე დაყრდნობით, მოიცავს 2020-2026 წლებში მისაღწევ მიზნებსა და ამოცანებს, განსაზღვრავს მიზნების მიღწევაზე  პასუხისმგებელ პირებს, შესრულების ინდიკატორებსა და რისკებს. სტრატეგიული გეგმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.