სტრატეგიული გეგმა

კოლეჯის ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა გამომდინარეობს კოლეჯის მისიიდან; ითვალისწინებს კოლეჯის ხედვასა და  ღირებულებებს. დოკუმენტი შემუშავებულია SWOT ანალიზზე დაყრდნობით, მოიცავს 2020-2026 წლებში მისაღწევ მიზნებსა და ამოცანებს, განსაზღვრავს მიზნების მიღწევაზე  პასუხისმგებელ პირებს, შესრულების ინდიკატორებსა და რისკებს. სტრატეგიული გეგმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

თსუ მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის გასაცნობად გადადით ბმულზე.