მისია, ხედვა და ღირებულებები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის მისიაა ხელი შეუწყოს:

  • პროფესიული განათლების პრესტიჟის ზრდას, მედიასაშუალებებისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას და დასაქმებას;
  • პრაქტიკოსი პროფესიონალების მოზიდვას სასწავლო პროგრამების წამყვან პედაგოგებად, ტექნიკურად სრულყოფილი სასწავლო გარემოს შექმნას, პროფესიული სტუდენტების შემოქმედებითი ინიციატივის მხარდაჭერას.
  • პლურალიზმის, სიტყვის თავისუფლების და ღია საზოგადოების ფორმირების პროცესში პროფესიული სტუდენტების აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობას;
  • პროფესიული სტუდენტების და მასწავლებლების მონაწილეობას საერთაშორისო მედია პროექტებში.

ხედვა

  • 2030 წლისთვის სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი უნდა იყოს საერთაშორისო დონეზე მოთხოვნადი სასწავლო დაწესებულება.
    

ღირებულებები

  • სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის საქმიანობა ეფუძნება კოლეგიალობას, კვალიფიციურობას, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციითა და ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიით გათვალისწინებულ პრინციპებს.